ร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปพลางก่อน มรม.

9.27 MB


ร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้-2565-ไปพลางก่