รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ต.ค. 2565 – 31 มีนาคม 2566)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ต.ค. 2565 – 31 มีนาคม 2566)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ต.ค. 2565 – 31 มีนาคม 2566)
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ต.ค. 2565 – 31 มีนาคม 2566)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มรม. 2566

1.44 MB

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี1


QR Code