บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5.66 MB

คำรับรองการปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ-1-บีบอัด


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 07 เดือนเมษายน พ.ศ.2566 โดยกลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน กองนโยบายและแผน

QR Code