คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มรม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2.42 MB

คู่มือ-การบริหารความเสี่ยง-Risk-64-