ติดต่อเรา

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น4 เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-742617 หรือ 348,349