รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

334.05 KB

ร่าง-รายงานการติดตามและประเมินผล-แผนปฏิบ