ลำดับ สาขาวิชาเรียน หมู่ ศูนย์ รุ่นที่เข้าเรียน จำนวนภาคเรียน รุ่นที่เข้า สิ้นสุด ยืนยัน คิดงบ อัตราค่าธรรมเนียมภาคเรียน รวมรายรับ
2564/1 2564/2 2564/3 2565/1
1 ครุศาสตร์
1.1 ปริญญาโท
คณิตศาสตรศึกษา
6380101601 เข้า 1/2563 (แผนวิชาชีพ) 5 เข้า 1/2563 จบ 2/2564 21 17 0 20,000 0 0 340,000
6480101601 เข้า 1/2564 (แผนวิชาชีพ) 5 เข้า 1/2564 จบ 2/2565 23 18 20,000 20,000 20,000 20,000 1,440,000
คอมพิวเตอร์ศึกษา
6480100801 เข้า 1/2564 (แผนวิชาชีพ) 5 เข้า 1/2564 จบ 2/2565 4 3 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000
6380100801 เข้า 1/2563 (แผนวิชาชีพ) 5 เข้า 1/2563 จบ 2/2564 7 6 0 30,000 0 0 180,000
วิทยาศาสตรศึกษา
6480103001 เข้า 1/2564 (แผนวิชาชีพ) 5 เข้า 1/2564 จบ 2/2565 16 13 20,000 20,000 20,000 20,000 1,040,000
6380103001 เข้า 1/2563 (แผนวิชาชีพ) 5 เข้า 1/2563 จบ 2/2564 13 10 0 20,000 0 0 200,000
สังคมศึกษา
6480103501 เข้า 1/2564 (แผนวิชาชีพ) 5 เข้า 1/2564 จบ 2/2565 15 12 20,000 20,000 20,000 20,000 960,000
6380103501 เข้า 1/2563 (แผนวิชาชีพ) 5 เข้า 1/2563 จบ 2/2564 23 18 0 20,000 0 0 360,000
หลักสูตรและการเรียนการสอน
6380101801 เข้า 1/2563 (แผนวิชาชีพ) 5 เข้า 1/2563 จบ 2/2564 27 22 0 20,000 0 0 440,000
6480101801 เข้า 1/2564 (แผนวิชาชีพ) 5 เข้า 1/2564 จบ 2/2565 30 24 20,000 20,000 20,000 20,000 1,920,000
1.2 ปริญญาเอก
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
6390105401 เข้า 1/2563 6 เข้า 1/2563 จบ 2/2565 1 1 0 40,000 0 40,000 80,000
การบริหารจัดการการศึกษา
6390102001 เข้า 2/2563 4 เข้า 2/2563 จบ 2/2564 1 1 0 35,000 0 35,000 70,000
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
6490101701 เข้า 1/2564 7 เข้า 1/2564 จบ 1/2566 1 1 35,000 35,000 0 35,000 105,000
หลักสูตรและการเรียนการสอน
6490101801 เข้า 1/2564 6 เข้า 1/2564 จบ 3/2565 1 1 35,000 35,000 0 35,000 105,000
2 เทคโนโลยีการเกษตร
2.1 ปริญญาโท
เทคโนโลยีการเกษตร
6380501001 เข้า 1/2563 4 เข้า 1/2563 จบ 2/2564 3 2 0 11,000 0 0 22,000
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 ปริญญาโท
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6380700901 เข้า 1/2563 3 เข้า 1/2563 จบ 1/2564 1 1 0 23,000 0 0 23,000
3.2 ปริญญาเอก
6390700901 เข้า 1/2563 6 เข้า 1/2563 จบ 2/2565 4 3 0 30,000 0 30,000 180,000
นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี
6490701401 เข้า 1/2564 6 เข้า 1/2564 จบ 2/2566 1 1 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000