Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

กองนโยบายและแผน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง ประจำปีการศึกษา 2562
โดย ผศ.วิมล ไชยชนะ เป็นประธานกรรมการ
ดร.สุนันทา กลิ่นถาวร เป็นกรรการ และ
นางสาวศศิประภา รังษา เป็นกรรมการและเลขานุการ