Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) และ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561

ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร