Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

กองนโยบายและแผน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 กองนโยบายและแผน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ผศ.วิมล ไชยชนะ เป็นประธานกรรมการ นายเจริญชัย ศิริกิจ เป็นกรรการ และ นางกรรณิกา นิมิตร เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก