Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / เอกสาร/แบบฟอร์มทั่วไป

เอกสาร/แบบฟอร์มทั่วไป

แบบฟอร์มสรุปคำรับรองการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์มสรุปคำรับรองการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์มรายงาน

แบบฟอร์มรายงาน

แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์อาคาร

แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์อาคาร

เอกสารทั่วไป

เอกสารทั่วไป

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ คณะครุศาสตร์
2.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
3.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
5.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
6.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
7.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
9.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ ผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
10.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ ผู้อำนวยการ สำนักวิทเศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
11.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ ผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
12.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
13.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
14.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
15.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ ผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ
16.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
17.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.จำเนียร พลหาญ
18.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
19.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
20.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
21.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
22.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
23.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการ กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์
24.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กับ ผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา
25.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กับ ผู้อำนวยการ กองกลาง
26.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กับ ผู้อำนวยการ กองคลัง
27.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กับ ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน
28.คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กับ ผู้อำนวยการ กองบริหารงานบุคคล