Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการวิเคราะห์และดำเนินการด้านแผน เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

 1. ประสาน วิเคราะห์และวางแผนจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 2. สนับสนุนการดำเนินการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
 3. สนับสนุนการสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
 5. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการที่ดี และมีคุณภาพ

เป้าประสงค์

 1. เป็นองค์กรหลักในการประสานสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ และวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทลัย
 2. เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
 3. เป็นองค์กรที่ทีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

 1. พัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ
 2. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
 3. สร้างกลไกในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
 4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล
 5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและประกันคุณภาพภายใน