เข้าสู่ระบบ

***ในการเข้าใช้งานระบบครั้งแรก ใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน เป็น username และ password****
หลังจาก Login แล้ว เพื่อความปลอดภัยให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ในการเข้าใช้งานระบบในครั้งต่อๆ ไป
ให้ใช้ username เป็นรหัสประจำตัวประชาชน และ password เป็นรหัสที่ท่านแก้ไขแล้ว

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน